งานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้งานเว็บไซน์ srd.pcru.ac.th
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ จำนวน(คน)
1
ชาย 4
หญิง 2
รวม 7
 
อายุ จำนวน(คน)
1
อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 3
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี 3
รวม 7
 
สถานภาพ จำนวน(คน)
1
นักเรียน/นักศึกษา 1
อาจารย์ 3
เจ้าหน้าที่ 2
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
รายการ คะแนนเฉลี่ย ระดับ
1.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์ 4.71 มากที่สุด
2.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ 4.57 มากที่สุด
3.ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.43 มากที่สุด
4.ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.43 มากที่สุด
5.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.43 มากที่สุด
6.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ 4.43 มากที่สุด
7.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ 4.57 มากที่สุด
8.ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ 4.57 มากที่สุด
9.ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย 4.00 มาก
10 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น 4.00 มาก
11 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด 4.00 มาก
รวม: 4.38 มาก

 

 

  Online : 5
  Today : 40
   Yesterday : 22
  This Month : 562
   This Year : 7,226
  Total : 114,396