งานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์

แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้งานเว็บไซน์ srd.pcru.ac.th
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
 
อายุ
 
ระดับการศึกษาสูงสุด


 
สถานะภาพ

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
2.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
3.ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4.ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
5.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
7.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
8.ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
9.ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
10 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
11 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด

 

  Online : 5
  Today : 36
   Yesterday : 22
  This Month : 558
   This Year : 7,222
  Total : 114,392