เรื่อง : โครงการอบรมและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เรื่อง “งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน”

+ดูโครงการอบรมทั้งหมด...
   
   

 

              โครงการอบรมและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เรื่อง “งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน”จัดโดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องงานคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ 2. เพื่ อให้บุคลากรเข้าใจหลักการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 3. เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบสารสนเทศและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

  Online : 3
  Today : 19
   Yesterday : 17
  This Month : 541
   This Year : 3,389
  Total : 119,571