เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เรื่อง “ระบบสารสนเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ ”

+ดูโครงการอบรมทั้งหมด...
   
   

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เรื่ อง “ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่” จัดโดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ 2.เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 3.เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบสารสนเทศและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลการอย่างต่อเนื่อง

  Online : 2
  Today : 1
   Yesterday : 9
  This Month : 41
   This Year : 4,389
  Total : 106,761