เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

+ดูโครงการอบรมทั้งหมด...
   
   

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1. เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ  2. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  3. เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4. เพื่อให้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

  Online : 2
  Today : 18
   Yesterday : 17
  This Month : 540
   This Year : 3,388
  Total : 119,570