เรื่อง : โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น หลักสูตร เรื่อง“การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนด้วย Weebly ด้วย Prezi”

+ดูข่าวทั้งหมด...
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557  
   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น  หลักสูตร เรื่อง“การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนด้วย  Weebly ด้วย Prezi” ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ และถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้  ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็น  นักศึกษา อาจารย์  บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกที่สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน  วิทยากรบรรยายคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิวัฒน์  มีสุวรรณ์

 

 

  Online : 4
  Today : 25
   Yesterday : 19
  This Month : 736
   This Year : 3,883
  Total : 106,255