ทดสอบ...
  ทดสอบการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์...
  เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 +อ่านต่อ...
  การลงทะเบียนขอใช้งาน Microsoft DreamSpark ...
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บุคลากรและนักศึกษาการลงทะเบียนขอใช้งาน Microsoft DreamSpark...
  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 +อ่านต่อ...
  โครงการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น หลักสูตร เรื่อง“การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการ...
  ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 เวลา 08.30–16.00 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๑ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...
  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 +อ่านต่อ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ...
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 102 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2557 +อ่านต่อ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ...
  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง ๑๐๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...
  เมื่อ 28 เมษายน 2557 +อ่านต่อ...
  โครงการอบรมและติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศ เรื่อง “งานการเงิน-บัญชี และงานเงินเดือน...
  วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องงานคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...
  เมื่อ 4 เมษายน 2557 +อ่านต่อ...

1

  Online : 5
  Today : 50
   Yesterday : 22
  This Month : 572
   This Year : 7,236
  Total : 114,406